BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR .......

z dnia: 27 marca 2015 roku
w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 38 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/164/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4176) uchwala się, co następuje:

Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:
1) Borawski Krzysztof,
2) Owsianka Adam,
3) Ramotowski Waldemar,
4) Skrodzki Edward,
5) Załuska Kazimierz.
§ 2. Przedmiotem działania komisji jest w szczególności wyrażanie opinii, opracowywanie wytycznych i kierunków w zakresie:
1) oświaty i wychowania;
2) kultury i kultury fizycznej;
3) ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
4) problemów bezrobocia.
§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Statut Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2015 10:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 481 razy