BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/114/04

z dnia: 25 kwietnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisko gminne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ oraz art. 61, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. a 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku gminnym w Korytkach, administrowanym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem w wysokości – 4 zł. za 1 m³.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Taraci moc uchwała Nr VIII/60/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisko gminne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 9 maj 2004 16:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1104 razy