BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR .......

z dnia: 27 marca 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy Jedwabne po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11a, ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedwabne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2015 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 537 razy