BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR .......

z dnia: 27 marca 2015 roku
w sprawie: wystąpienia Gminy Jedwabne ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” i uchylenia uchwały nr XXX/149/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się, że Gmina Jedwabne występuje z członkostwa ze stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” z siedzibą w Łomży, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/149/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2015 09:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 478 razy