BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR .......

z dnia: 27 marca 2015 roku
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Szóstaki na Szostaki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Szóstaki uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Szóstaki na Szostaki.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2015 09:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 642 razy