BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/115/04

z dnia: z dnia 25 kwietnia 2004 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz §3 pkt 3 zał. Nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 marca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /z 2004 Dz.U. Nr 47, poz 448/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr I/11/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego zmienionej uchwałą Nr IV/45/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego, zmienionej uchwałą Nr XVI/108/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego, wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
‘’ dodatek funkcyjny w kwocie 1490,- zł (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)’’.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 9 maj 2004 16:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1120 razy