BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/21/15

z dnia: 21 lutego 2015 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Szóstaki dotyczących zmiany nazwy tej miejscowości na Szostaki.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, z późn. zm.) i uchwały Nr XXXI /187/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad i wyboru przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 174, poz. 2020/, uchwala się co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Szóstaki dotyczących zmiany nazwy tej miejscowości na Szostaki.
§ 2. Konsultacje należy przeprowadzić w drodze zebrania mieszkańców miejscowości, o których mowa w §1 uchwały.
§ 3. 1) Zebrania mieszkańców w przedmiocie konsultacji odbędą się w miejscowości Szóstaki.
2) Terminy zebrań będą przypadać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż po upływie 40 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty.
3) Konkretny termin i czas zebrania zostanie podany do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.
§ 4. Wzór karty konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Przewodniczącym zebrania w przedmiocie konsultacji wyznacza się Agnieszkę Górską pracownika Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lut 2015 08:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 502 razy