BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/17/15

z dnia: 21 lutego 2015 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo – Olszewo Góra o długości około 1000mb. Ostateczny udział gminy wynosi 50% ogólnej wartości materiałów do wykonania zadania ustalonej w wyniku przetargu. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2015 r.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych porozumień i umówz Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lut 2015 08:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 528 razy
Ilość edycji: 1