BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/16/15

z dnia: 21 lutego 2015 roku
w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych będących ulicami w Jedwabnem w okresie zimowym 2014/2015 oraz do utrzymania czystości, koszenia trawników i podcinania żywopłotów na w/w drogach w okresie do 30.11.2015 roku.
§ 2. Pomoc wymienioną w § 1 Gmina wykonywać będzie poprzez Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem, zaś jej wartość została określona na kwotę 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
§ 3. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 2 będą pochodziły z budżetu Gminy Jedwabne na 2015 rok i przekazywane dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych umów z Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lut 2015 08:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 505 razy
Ilość edycji: 1