BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/15/15

z dnia: 21 lutego 2015 r.
w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jedwabnem.
Na podstawie art. 7 ust.1 i 2, art. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 9, 10, ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jedwabnem, zwaną dalej „Zakładem".
2. Jedynym wspólnikiem spółki określonej w § 1 ust. 1 będzie Gmina Jedwabne.

3. Celem utworzenia Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie:
1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) utrzymania czystości i porządku,
4) utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,
5) wywozu odpadów komunalnych,
6) lokalnego transportu zbiorowego,
7) gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych,
8) zieleni miejskiej i zadrzewienia.
4. Spółka może prowadzić ponadto inną działalność na warunkach określonych odrębnymi przepisami oraz zgodnie z aktem założycielskim spółki.
5. Na pokrycie kapitału zakładowego zostanie przeznaczona kwota 20 000 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. Ponadto Burmistrz Jedwabnego wykona wszystkie czynności związane z utworzeniem Spółki,
§ 3
Utworzenie Spółki nastąpić winno w terminie do 31 grudnia 2015 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lut 2015 08:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 642 razy
Ilość edycji: 1