BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/106/04

z dnia: 18 kwietnia 2004 r.
w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozdzielania oraz kontroli wykonania zadania
Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Przepisy uchwały stosuje się do zadań gminy Jedwabne zlecanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
2. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotację z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy i tylko na cele publiczne, a w szczególności w zakresie:
1) edukacji i wychowania
2) pomocy społecznej, zdrowia, rehabilitacji i działalności charytatywnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym,
3) bezpieczeństwa i ładu społecznego,
4) kultury, sztuki, ochrony zabytków, kultywowania tradycji regionu,
5) sportu, turystyki, kultury fizycznej,
6) ochrony środowiska
7) promocji gminy, rozwoju regionalnego i lokalnego.
§ 2. Środki finansowe z budżetu gminy mogą być przekazywane w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie powierzonych do realizacji zadań
§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku zawierającego:
1) Założenia merytorycznego zadania
2) Szczegółowy kosztorys zadania wraz z informacją o innych źródłach jego finansowania,
3) Dane dotyczące podmiotu, takiej jak NIP, regon, statut, wyciąg z rejestru, referencje i informacje dodatkowe.
2. Wnioski powinny być złożone w Urzędzie Miejskim w terminach do 15 września roku poprzedzającego rok, w którym zadanie ma być realizowane, a w przypadku zadania którego termin realizacji przypada w II półroczu do 30 stycznia roku budżetowego. budżetowego wyjątkowych sytuacjach wnioski mogą być składane w trakcie roku budżetowego, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Wnioski podlegają analizie przez właściwe merytorycznie stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim.
4. Burmistrz rozpatrując wniosek o przyznanie dotacji będzie kierować się przede wszystkim:
1) oceną merytoryczną zadania,
2) stopniem priorytetowym obszarów i zadań określonych przez Radę Miejską w programie działania,
3) kosztem realizacji zadania,
4) oceną dotychczasowej współpracy, opiniami i referencjami,
5) wiarygodnością finansową.
§ 4. 1. Przekazanie środków podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym dla zysku może nastąpić jedynie na podstawie zawartych umów, które powinny określać:
1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
2) dotacje celową należną podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
3) tryb kontroli wykonania zadania,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji.
5) tryb rozwiązania umowy
2. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie Rady Gminy, na zasadach i terminach przewidzianych do rozpatrzenia sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie:
1) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu gminy,
2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana.
4. Kontrolę bieżącą będą sprawować właściwe merytorycznie stanowiska pracy urzędu.
5. Stwierdzenie niewłaściwego (niezgodnego z umową) wykorzystania dotacji skutkować będzie jej wstrzymaniem lub rozwiązaniem umowy i żądaniem zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków.
6. Podjęcie działań, o których mowa w § 4 pkt 5 może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli przez osoby merytorycznie odpowiedzialne i przedstawieniu zaleceń pokontrolnych wynikających z ustaleń kontroli wraz z wezwaniem do ich realizacji we wskazanym terminie. Ostateczny termin podjęcia działań określa się na 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w wypadku nieterminowego wykonywania umowy lub nienależytego jej wykonania, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, gdy strona winna uchybień nie doprowadzi do ich usunięcia w określonym terminie.
8. Umowa może być rozwiązana w wypadku nie przekazania lub nieterminowego przekazywania dotacji z tytułu realizacji zleconego zadania
9. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zadaniami określonymi w umowie podmiot realizujący zadanie traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu gminy przez kolejne trzy lata.
§ 5. 1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia Burmistrz do 30 kwietnia następnego roku będzie przedstawiał na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Gminy Jedwabne informację o rozliczeniach składanych przez poszczególne podmioty.
2. Informacja przedstawiona będzie w formie wykazu zawierającego:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) określenie zadania,
3) wnioskowaną i przyznaną kwotę dotacji,
4) fakt złożenia rozliczenia wraz z decyzją Burmistrza o jego przyjęciu lub zakwestionowaniu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i opublikowanie na stronie internetowej BIP Gminy Jedwabne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2004 08:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1145 razy