BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/110/04

z dnia: 18 kwietnia 2004 r
w sprawie: ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów
Na podstawie art. l7 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz 1304/ oraz art. 18 ust. 2 pkt lit. h ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się granice obwodów szkół wymienionych w §1 załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 września 2004 r.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/48/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i w Szkole Podstawowej w Jedwabnem, Nadborach , Orlikowie i Konopkach Chudych.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2004 08:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1172 razy
Ilość edycji: 2