BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/46/03

z dnia: 26 kwietnia 2003 roku
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Statut Gminy Jedwabne stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XIII/63/96 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 16 lutego 1996 raku nr w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne /Dz.U. Województwa Łomżyńskiego z 1996 r. nr 9, poz. 29, zmienianego Uchwałę nr XVI/78/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 grudnia l996 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jedwabne Dz.Urz. Województwa Łomżyńskiego z 1997 r. nr 1, poz. 3, nr 9, poz. 66, z 1998 r. nr 24, poz. 219, Dz Urz. Woj. Podlaskiego z 1998 r. nr 4, poz. 27, z 1999 r. nr 39 poz. 628, z 2000 r. nr 16, poz.177/.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie Po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1374 razy
Ilość edycji: 1