BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/107/04

z dnia: 18 kwietnia 2004 roku
w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół w Jedwabnem
Na podstawie art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, 1304/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Na podstawie otrzymanej zgody Podlaskiego Kuratora Oświaty, na rozwiązanie Zespołu Szkół w Jedwabnem, rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2004 roku Zespół Szkół w Jedwabnem w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Jedwabnem i Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem.
§ 2. Pozostają w mocy dotychczasowe statuty Szkoły Podstawowej w Jedwabnem i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Traci moc uchwała VI/27/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jedwabnem.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i siedzibie Zespołu Szkół w Jedwabnem.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2004 08:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1160 razy