BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/105/04

z dnia: 18 kwietnia 2004 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568/ Rada Miejska po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium

postanawia

§ 1. Udzielić absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego z tego tytułu.
§ 2. Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół Zamiejscowy w Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2004 08:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1319 razy