BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/112/04

z dnia: 18 kwietnia 2004 roku
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Jedwabnego do podjęcia obowiązku wykonania remontu pomnika, oczyszczenia grobów oraz wykonania ogrodzenia na cmentarzu wojennym znajdującym się w miejscowości Orlikowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych /Dz.U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ Rada Miejska uchwala co następuje :


§ 1. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do podjęcia obowiązku wykonania remontu pomnika, oczyszczenia grobów oraz wykonania ogrodzenia na cmentarzu wojennym znajdującym się w miejscowości Orlikowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2004 08:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1090 razy