BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/109/04

z dnia: 18 kwietnia 2004 roku
w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr. 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr. 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr. 80, poz. 717 i Nr. 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/86/91 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 29 września 1991 r. zmienionym uchwałą Nr. XVI/80/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 grudnia 1996 r. oraz uchwałą Nr. XXIV/125/98 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 czerwca 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W §2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„ 11. Kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w tym domu według zasad określonych w art. 35 ustawy o pomocy społecznej”.
2) W § 2 pkt. 13 otrzymuje brzmienie;
„ 13. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie”
3) W § 2 dodaje się pkt.20, 21, 22, 23, 24, i 25 w brzmieniu:
„ 20. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych, specjalnych zasiłków okresowych, gwarantowanych zasiłków okresowych”.
„ 21. Przyznawanie i odmowa przyznania dodatków mieszkaniowych”.
„ 22. Opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej”
„ 23. Realizacja zadań określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , z wyłączeniem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”
„ 24. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek gwarantowany okresowy oraz za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.”
„ 25. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”.
4) W § 3 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„ 8. organizacjami pożytku publicznego i wolontariuszami”
5) W § 4 w ust. 1 po wyrazie „kierownik” dodaje się wyrazy „zatrudniony przez Burmistrza”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2004 08:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1272 razy