BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁ NR XVI/111/04

z dnia: 18 kwietnia 2004 roku
w sprawie: nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/93/91 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2004 08:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1145 razy
Ilość edycji: 1