BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/94/04

z dnia: 20 lutego 2004 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 15 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 46 250 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) większeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 61 250 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem: - 7 643 872 zł
2) wydatki ogółem: - 7 793 872 zł
§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XIV/93/04 z dnia 23 stycznia 2004r.w sprawie budżetu gminy na 2004 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 mar 2004 20:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1189 razy
Ilość edycji: 1