BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/102/04

z dnia: 20 lutego 2004 roku
w sprawie: ustalenia diet Sołtysom i Przewodniczącemu Rady Osiedla.
Na podstawie art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Sołtysom i Przewodniczącemu Rady Osiedla, dietę w wysokości 30 zł. za uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 mar 2004 20:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1188 razy