BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/40/03

z dnia: 15 marca 2003 roku
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Dz. U. Nr 167, poz. 1372/ oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia na terenie gminy Jedwabne w następującej ilości:
1) w miejscu sprzedaży – 4,
2) poza miejscem sprzedaży – 12.

§ 2. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od szkoły, kościoła, domu kultury, cmentarza oraz miejsc masowych zgromadzeń. Odległość mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży /lub sprzedaży i podawania/ napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego
§ 3. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu /oraz piwa/ może być prowadzona również w tzw. „ogródkach gastronomicznych”, stanowiących integralną część punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jeżeli posiadają estetyczne i bezpieczne ogrodzenie.
§ 4. Punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych muszą spełniać warunki określone przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/159/93 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 25 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy i Miasta Jedwabne, zmieniona uchwałą Nr XXV/107/01 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy i Miasta Jedwabne, zmieniona uchwałą Nr XVII/123/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy i Miasta Jedwabne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1207 razy
Ilość edycji: 1