BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/98/04

z dnia: 20 lutego 2004 roku
w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabne.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art.14 a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, 1304/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2004 roku oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
1) Zespół Szkół w Jedwabnem – 2 oddziały, Szkoła Filialna w Karwowie przynależna organizacyjnie Zespołowi Szkół w Jedwabnem – 1 oddział.
2) Szkoła Podstawowa w Nadborach – 1 oddział, Szkoła Filialna w Makowskich przynależna organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nadborach – 1 oddział.
3) Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych – 1 oddział.
4) Szkoła Podstawowa w Orlikowie – 1 oddział.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 mar 2004 19:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1160 razy