BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/97/04

z dnia: 20 lutego 2004 roku
w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnnym /Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110 poz. 1039/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XII/75/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok /Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 126, poz. 2344, zmieniona Uchwałą Nr XIII/84/03 z dnia 22 grudnia 2003 roku, Dz. Urz. Nr 2 poz. 42/ zmieniona Uchwałą Nr XIV/92/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 stycznia 2004 roku przesłaną do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 mar 2004 19:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1223 razy