BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/96/04

z dnia: 20 lutego 2004 roku
w sprawie: kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska Uchwala, co następuje:
§ 1. Przystąpienie do kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Jedwabne w 2004 roku.
§ 2. Środki na spłatę należności za realizację inwestycji p.n.” Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Jedwabne” będą pochodziły z przewidywanych oszczędności wydatków na zakup energii elektrycznej.
§ 3. W wydatkach budżetu gminy na lata następne pozycja oświetlenia ulicznego planowana będzie na poziomie planu roku 2004 powiększona o inflację oraz wzrost cen energii elektrycznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 mar 2004 19:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1119 razy