BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/37/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej Nr VIII/42/99 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 12 września 1999 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 tj. i Nr 200, poz. 1683), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/43/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z 12 września 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr X/34/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Opłatę targową pobiera się bezpośrednio na targowisku od sprzedającego na blankietach urzędowych w dniu sprzedaży.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Inkaso opłaty targowej prowadzić będzie Jadwiga Michałowska właścicielka firmy P.P.H.U.”VIGA” w Jedwabnem dzierżawca targowiska.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 0,3% od pobranych kwot tej opłaty.
3. Inkasent jest zobowiązany przekazać pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem nie później niż w dniu następnym po jej pobraniu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1313 razy
Ilość edycji: 1