BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/176/13

z dnia: 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na n.w. zadanie :
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki-Karwowo Wszebory o długości 2,25 km”. Szacunkowy koszt opracowania wynosi 28 000,00zł. Ostateczny udział Gminy wynosi 100% ogólnej wartości zadania ustalonej w wyniku przetargu.

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych porozumień i umów z Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sty 2014 10:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 531 razy