BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/172/13

z dnia: 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na okres 2014 roku dopłatę z budżetu Gminy Jedwabne dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu i hydroforni Orlikowo do 1m3 wody sprzedanej w wysokości 13,85 zł/m3 (netto), 14,96 zł/m3 (brutto).

2. Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Orlikowo oraz wodociągu na 2014 rok.

§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1, będą przekazywane miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 09:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 553 razy