BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/170/13

z dnia: 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1326) zmienia się § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
,,§ 1 ust. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października oraz do końca każdego roku kalendarzowego z możliwością opłaty comiesięcznej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 09:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 530 razy