BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/169/13

z dnia: 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń, a także gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) budynki, budowle i grunty lub ich części służące wykonywaniu zadań w zakresie samorządu terytorialnego,
3) budynki mieszkalne i pozostałe budynki służące kultowi religijnemu,
4) grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/152/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości oraz uchwała nr XXVIII/158/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 562 razy