BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/168/13

z dnia: 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) uchwala, się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 65,00 zł za 1 q.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/96/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 09:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 545 razy