BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/167/13

z dnia: 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 r. w następującym zakresie:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 143 143,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 325 138,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 11 685,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 546 680,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16 431 646,85 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 16 328 116,85 zł,
2) dochody majątkowe - 103 530,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 590 182,64 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 15 071 038,64 zł,
2) wydatki majątkowe - 1 519 144,00 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXVIII/154/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie :
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 158 535,79 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 1 107 535,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 949 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/154/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 09:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 628 razy