BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/164/13

z dnia: 22 listopada 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Jedwabne stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne /Dz.Urz. Woj. Podlaskiego nr 50, poz. 1047/, uchwała Nr XXIV/146/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jedwabne /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 182, poz. 2407/ oraz uchwała Nr XLIII/202/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jedwabne /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 71, poz. 1100/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lis 2013 08:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 491 razy