BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/163/13

z dnia: 22 listopada 2013 r.
w sprawie: wydania zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościani /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości, widocznej na załączniku graficznym do uchwały, stanowiącej własność Gminy Jedwabne, położonej w obrębie miasta Jedwabne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 744, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LM1L/00071504/1 w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 742, pod warunkiem dokonania wymienionego podziału przedmiotowej nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lis 2013 08:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 484 razy
Ilość edycji: 1