BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/162/13

z dnia: 22 listopada 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedwabne na lata 2014 - 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/29/94 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lis 2013 08:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 506 razy