BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/158/13

z dnia: 27 września 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXVII/152/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2926) wprowadza się:

1) wprowadza się w §1 ust. 1 pkt 3 zapis o następującym brzmieniu:
„3) budynki mieszkalne będące własnością kościołów i związków wyznaniowych posiadających uregulowany stosunek z Rzeczpospolitą Polską”;

2) wprowadza się w §1 ust. 1 pkt 5 zapis o następującym brzmieniu:
„5) budynki i grunty komunalne gminy związane z realizacją zadań publicznych nie wykorzystywane przez inne podmioty”;

3) wprowadza się w §1 ust. 2 zapis o następującym brzmieniu:
„2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje budynków mieszkalnych i znajdujących się w nich pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 wrz 2013 10:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 522 razy