BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/155/13

z dnia: 27 września 2013 r.
w sprawie: wyrażenia woli w przedmiocie zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu celem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny w km rob. 0+000 - 2+227,10 o dł. 2,2271 km” oraz udzielenia zgody Burmistrzowi Jedwabnego do podejmowania wszelkich czynności w tej sprawie, w tym zawarcia porozumienia.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Jedwabne wyraża wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy Jedwabne na rok 2014 środków finansowych w wysokości 25% ogólnej wartości zadania tj. 777 109,41 zł przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny w km rob. 0+000 - 2+227,10 o dł. 2,2271 km” oraz udzielenia zgody Burmistrzowi Jedwabnego do podejmowania wszelkich czynności w tej sprawie, w tym zawarcia porozumienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 wrz 2013 10:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 532 razy