BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/154/13

z dnia: 27 września 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212,214,216, 217, 219, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 r. w następującym zakresie:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 168 724,60 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 168 724,60 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16 057 342,93 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 15 838 070,93 zł,
2) dochody majątkowe - 219 272,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 568 878,72 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 14 902 380,72 zł,
2) wydatki majątkowe - 1 666 498,00 zł;

§ 3. W Uchwale Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości - 511 535,79 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan przychodów i wydatków pozostaje bez zmian. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 1 107 535,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 596 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 r. z budżetu Gminy Jedwabne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 wrz 2013 10:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 544 razy