BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/31/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzania wzorów formularzy podatkowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 z 2002 r. Nr 200, poz. 1680/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr II/25/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1. Załączniki 3, 4 i 5 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały formularzach:
1) Deklaracja na podatek leśny
2) Informacja o nieruchomości
3) Informacja o gruntach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:06
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1357 razy
Ilość edycji: 1