BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/150/13

z dnia: 29 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594) art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 ze. zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się:
1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) opłatę od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości 14 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 w wysokości 70 zł miesięcznie.

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 47,50 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/124/13 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1325).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lip 2013 11:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 603 razy