BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/147/13

z dnia: 29 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jedwabnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2) Sprawozdaniem finansowym,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
4) Informacją o stanie mienia Gminy,
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Jedwabnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lip 2013 11:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 550 razy