BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/93/04

z dnia: z dnia 23 stycznia 2004 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 48 ust 1, art. 52, art. 109, art. 112, art. 114, art. 115, art.116 art. 122. art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

 

1)

Dochody budżetu gminy w wysokości

Zgodnie z załącznikiem  Nr 1

 

-

 

7 628 872

 

1a)

Dochody budżetu gminy w kwocie 100.000 zł  przeznacza się na spłatę kredytu

2)

Wydatki budżetu gminy w  wysokości      

Zgodnie z załącznikiem  Nr 2.

 

-

 

7 778 872

 

3)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

512 950

 

4)

Źródło pokrycia deficytu budżetu miasta i  gminy w wysokości

Stanowią następujące przychody :

 

-

 

250 000

 

 

-        planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy:

 

-

 

250 000

 

 

 

§ 2. 1. Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy  w kwocie 250.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych do wykonania inwestycji.

2. Spłata kredytu  będzie następować z dochodów budżetowych objętych planami finansowymi  lat 2004 – 2009.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedwabnego do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4.  Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jedwabne na lata 2004-2009 stanowi załącznik Nr 9.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i  gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie:                                                             - 73 000 zł

 

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Ustala się:

          plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie                          - 503 367 zł.   w tym dotacja z budżetu w kwocie                                                           -  50 000  zł.

          plan wydatków zakładu w kwocie                                                                        - 503 300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się:

-        plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie                                    

 

-

 

9.000 zł.

-        oraz wydatki funduszu w kwocie

-

9.000 zł.

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7

§ 8. Prognoza kwoty długu na koniec 2004r. stanowi  załącznik Nr 8.

§ 9. Dochody w kwocie 70.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż na­pojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań okre­ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

          dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.

          przekazania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem zwiększe­nia środków na wynagrodzenia.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie - 500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

          lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowa­dzący obsługę rachunku gminy.

          zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.

          samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 30.000 zł.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskie­go.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 21:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1207 razy