BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/92/04

z dnia: 23 stycznia 2004 r
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
GGSSS SGS

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568/ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110 poz. 1039/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                                                    - 500,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                             - 600,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                    - 900,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton                          -22368,25 zł z tym, że od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważny z czterema osiami i więcej, których dopuszcalna masa całkowita jest równa i większa niż 29 ton  - 2452,80 zł.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                                  - 900,00 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o masie całkowitej równej 12 ton do 36 ton włącznie                                 - 1830,48 zł,

b) powyżej 36 ton - 2368,25 

z tym, że dla ciągnika siodłowego i balastowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważny:

- z dwiema osiami, których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów jest równa i większa niż 31 ton                                                                                 - 1937,76 zł,

- z trzema osiami, których dopuszczalna masa całkowia zespołu pojazdów jest równa i większa niż 40 ton                                                                                   - 2548,65 zł.

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalowych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                                      - 300,00 zł                                                                                                                                                         

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:

a) równą 12 ton i poniżej 36 ton                                                                         -1291,07 zł,

b) równej lub wyszej niż 36 ton                                                                        -1699,87  zł,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                                                                      - 1200,00 zł.

b) równej i wyższej niż 30 miejsc                                                                   - 1600,00  zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/75/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. (Dz. Urz. Nr 126, poz. 2344) zmieniona uchwałą nr XIII/84/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 grudnia 2003 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 21:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1105 razy