BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/142/13

z dnia: 27 marca 2013 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Olszewo - Góra.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 statutu sołectwa Olszewo - Góra stanowiącego załącznik nr 35 do uchwały Nr XIV/69/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Jedwabne uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysa w sołectwie Olszewo - Góra.

§ 2. 1. Termin przeprowadzenia wyborów ustala się do dnia 30 kwietnia 2013 r.

2. Szczegółowy terminarz zebrań wyborczych ustali Burmistrz w porozumieniu z właściwymi organami samorządu mieszkańców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Olszewo - Góra.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 mar 2013 10:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 576 razy