BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/141/13

z dnia: 27 marca 2013 r.
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:
1) uchwała Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem,
2) uchwała Nr XX/115/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 mar 2013 10:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 644 razy