BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/140/13

z dnia: 27 marca 2013 r
w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 mar 2013 10:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 484 razy