BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/138/13

z dnia: 27 marca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 219,220, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 r. w następującym zakresie:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 115 378,00 zł ;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 9 628,00 zł ;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę -133 020,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę -27 270,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 14 838 887,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 14 646 663,00 zł,
2) dochody majątkowe - 192 224,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 15 050 034,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 13 919 997,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 1 130 037,00 zł;

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 211 147,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/113/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XIX/95/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 10 otrzymuje brzmienie : ,, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej do uchwały ‘’;
2. § 11 pkt.1 otrzymuje brzmienie : ,, Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1 048 160,00 zł, koszty – 1 035 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały ‘’.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 mar 2013 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 592 razy