BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/91/04

z dnia: 23 stycznia 2004 r.
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy
Na podstawie art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjąć Statut Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wyznaczyć Pana Chajewskiego Michała i Pana Goszczyckiego Józefa jako dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Związku.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 20:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1101 razy