BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/136/13

z dnia: 06 marca 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych będących ulicami w Jedwabnem w okresie zimowym 2012/2013 oraz do utrzymania czystości, koszenia trawników i podcinania żywopłotów na w/w drogach w okresie do 30.11.2013 roku.

§ 2. Pomoc wymienioną w § 1 Gmina wykonywać będzie poprzez Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem, zaś jej wartość została określona na kwotę 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

§ 3. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 2 będą pochodziły z budżetu Gminy Jedwabne na 2013 rok i przekazywane dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Jedwabnem.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych umów z Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 mar 2013 11:00
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 597 razy