BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/134/13

z dnia: 06 marca 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz zasad jej wypłacania.
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz zasad
jej wypłacania zmienionej uchwałą Nr XXX/147/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009 r., uchwałą nr V/20/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011 r. wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 wyrazy „1324 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia cztery)” zastępuje się wyrazami „1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 mar 2013 10:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 609 razy