BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/132/13

z dnia: 06 marca 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet sołtysom i Przewodniczącemu Rady Osiedla.
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XV/102/04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom i Przewodniczącemu Rady Osiedla zmienionej uchwałą
Nr X/59/07 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 czerwca 2007 roku, oraz uchwałą nr XXX/146/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009 roku, wprowadza
się następującą zmianę:
W § 1 uchwały wyrazy „70 zł” zastępuje się wyrazami „100 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 mar 2013 10:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 551 razy